Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

ГОЛОВИ   МУКАЧІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

від  ”06” травня 2011 р.                                                          № 20

 

м.Мукачево

 

 

 

Про затвердження Порядку забезпечення

 

доступу до публічної інформації

 

 

 

         З метою забезпечення координації роботи на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" на підставі ст. 40 та ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

 

 

 

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації Мукачівської районної ради (додаток 1).

 

 

 

2. Призначити відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Мукачівської районної ради - керуючого справами, головного бухгалтера та завідувачів відділів виконавчого апарату районної ради відповідно до додатку № 2.

 

 

 

3. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової) (додаток 3).

 

 

 

4. Затвердити примірну форму бланку запиту на інформацію (додаток 4).

 

 

 

5. Розпорядникам інформації організувати облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.

 

 

 

6. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям у разі надання до виконавчого апарату Мукачівської районної ради інформації встановлювати її статус («публічна», «конфіденційна», «таємна», «службова»).

 

 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Мукачівської районної ради (Кочетова В.І.)

 

 

 

Голова районної ради                                                                І.Михайло

 

 

 

Додаток 1

 

до розпорядження голови районної ради

 

від"06" травня 2011 № 20

 

 

 

 

 

Порядок

 

забезпечення доступу до публічної інформації

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до ст.ст. 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю» «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005  N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

 

Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Основні терміни, що використовуються в Порядку:

 

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

 

розпорядник інформації – Мукачівська районна рада;

 

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Мукачівською районною радою своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

 

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчого апарату Мукачівської районної ради, яка становить внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

 

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

 

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

 

 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО

 

ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

 

Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити наступну інформацію:

 

 2.1.1 про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

 

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

 

перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

 

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

 

інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 

плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

 

загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

 

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

 

інформацію про діяльність виконавчого апарату Мукачівської ради, а саме про:

 

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

 

- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

 

- розклад роботи та графік прийому громадян;

 

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

 

- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

 

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Мукачівської районної ради,  дій чи бездіяльності;

 

- систему обліку, види інформації, якою володієвиконавчий апарат Мукачівської районної ради;

 

- іншу інформацію про діяльність виконавчого апарату Мукачівської районної ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 

Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мукачівської районної ради – http://www.rda.mk.uz.ua/  невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

 

Проекти нормативно-правових акті, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 

Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 

- в офіційних друкованих виданнях;

 

- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

 

- на інформаційних стендах;

 

- будь-яким іншим способом;

 

Надання інформації за запитами на інформацію.

 

 

 

 Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

 

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

 

розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;

 

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив  її раніше.

 

Перелік інформації з обмеженим доступом (таємної, конфіденційної та службової) наведено в додатку № 3.

 

Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

 

Запит на інформацію може бутиіндивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до виконавчого апарату з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00 (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва) таким чином:

 

в письмовій формі та факсом за № 5-50-46 - до прийомної районної ради;

 

в усній формі - відповідальному працівникові районної ради з надання інформації (кабінет № 207 та 208);

 

за телефоном – на телефонний номер 5-50-46 -відповідальному працівникові з надання інформації;

 

на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. відповідальному працівникові з надання інформації.

 

Запит на інформацію повиненмістити:

 

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Відповідальні особи з питань надання інформації після надходження запиту:

 

-систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

 

уразі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

 

після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передають запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;

 

ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

 

Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

 

-  розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

 

у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

 

у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації у відділі роботи зі зверненнями громадян та кадрової роботи. Письмова відповідь має бути підписана відповідним заступником міського голови, секретарем ради чи керуючим справами згідно з розподілом обов’язків.

 

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Інформація вважається наданою, якщо виконавчий апарат Мукачівської районної ради:

 

забезпечили її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;

 

забезпечили доступ до засідань Мукачівської районної ради а також до засідань колегіальних та робочих органів районної ради та її виконавчого апарату;

 

надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;

 

якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.

 

Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

 

Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

 

Спеціальними місцями для роботи запитувачів з документами визначено такі:

 

з питань роботи виконавчого апарату районної ради,  з кадрових питань – кабінет 207 – керуючий справами;

 

з спеціалізованих питань діяльності Мукачівської районної ради– відповідні структурні підрозділи виконавчих апарату районної ради.

 

         Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

 

- не дотримано вимог до запиту.

 

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 

дату відмови;

 

мотивовану підставу відмови;

 

порядок оскарження відмови;

 

підпис.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

 

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у строки, зазначені у п. 2.6., у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

 

причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

 

строк, у який буде задоволено запит;

 

підпис.

 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, або до суду.

 

Контроль за дотриманням даного Порядку покладається на заступника голови Мукачівської районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до розпорядження голови районної ради

 

від"06" травня 2011 № 20

 

 

 

 

 

Перелік

 

відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації

 

та розміщення інформації на офіційному веб-сайті

 

Мукачівської районної ради

 

 

 

         Визначити відповідальною особою у виконавчому апараті Мукачівської районної ради з питань реєстрації запитів на інформацію, опрацювання, систематизацію й контроль за задоволенням запиту на інформацію та надання консультацій під час надання запиту:

 

-    до виконавчого апарату щодо інформації, яка знаходиться у володінні виконавчого апарату,  на офіційну електрону адресу Мукачівської районної ради  Гарапка М.В. -  керуючого справами;

 

-    до районної ради щодо інформації, яка знаходиться у володінні Мукачівської районної ради – Хаван Ю.В. – завідувача відділу організаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю; Кохана В.І. – завідувача юридичного відділу та з питань діловодства; Сабов Н.Ю. – головного бухгалтера.

 

Визначити відповідальною особою за розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Мукачівської районної ради http://www.rda.mk.uz.ua/ - керуючого справами – Гарапко М.В.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

до розпорядження голови районної ради

 

від "06" травня 2011 № 20

 

 

 

 

 

Перелік

 

інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової)

 

 

 

Конфіденційна інформаціяМукачівської районної ради це:

 

- персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчимапаратом та посадовими особами Мукачівської районної ради;

 

- інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності;

 

- персональні дані про випускників для виготовлення документів про освіту державного зразка;

 

- персональні дані про учасників конкурсних торгів;

 

- конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо;

 

- особові справи працівників виконавчого апарату Мукачівської районної ради;

 

-персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу у виконавчому апараті чи інши м способом через Мукачівську районну раду;

 

 

 

Таємна інформаціяМукачівської районної ради це:

 

- інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі;

 

- відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці режимно-секретного органу виконавчого комітету Мукачівської районно ради;

 

- зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та номенклатура секретних справ;

 

- зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів;

 

- відомості про порядок надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

 

- відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану;

 

- відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони, зони та райони територіальної оборони;

 

- відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів;

 

- відомості про заходи мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності, мобілізаційного плану Мукачівської районної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території району;

 

- відомості про методичні матеріали мобілізаційної підготовки району;

 

- лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності.

 

 

 

Службова інформація Мукачівської районної ради (з проставленим грифом «Для службового користування») це:

 

-  відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

 

-  інформація з генерального плану району, що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до ст. 11, ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 

-  інформація з детального плану території району, що належать до інформації з обмеженим доступом  відповідно до п. 7 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 

-  інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до п. 6, ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 

- персональна інформація учасників, які надали пропозиції на участь у закупівлі, угоди укладені за результатами торгів згідно зі ст. 10 Закону України «Про державні закупівлі»;

 

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

 

- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

 

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

 

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення району;

 

- зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах району;

 

- зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення району;

 

- зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

 

- зведені відомості про хімічно-небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види, кількість сильнодіючих отруйних речовин (надалі – СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

 

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

 

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

 

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

 

-інформація до звернень, заяв громадян;

 

- відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

 

- відомості про облік трудових книжок;

 

- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

 

- відомості щодо ревізій та перевірок діяльностіради;

 

- зведені відомості щодо комп’ютерних програм в відділах та інших структурних підрозділах виконавчого апарату;

 

- відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Мукачівської районної ради;

 

- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

 

- інформація щодо відомостей про господарства Мукачівського району;

 

- дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Мукачівської районної ради та документи з їх виконання;

 

- інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

 

- дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

 

- відомості з розпоряджень голови районної ради з кадрових питань;

 

- дані доповідних записок;

 

- дані з протоколів апаратних нарад у головирайонної ради;

 

- відомості про документообіг;

 

- відомості з проектів рішень, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

 

- дані з протоколів засідань та матеріалів до них;

 

- дані з розпоряджень головирайонної ради, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого апарату;

 

- відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчого апарату;

 

-дані з протоколів засідань експертно-перевірочної комісії;

 

- інформація Мукачівського Управління державного казначейства стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

 

- інформація Мукачівської ОДПІ: «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

 

- відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

 

- поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

 

- відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

 

- відомості з особових рахунків працівників;

 

- відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого апарату Мукачівської районної ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

 

- дані з державного реєстру виборців;

 

- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників відділу;

 

-матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи тощо);

 

- відомості щодо розслідування нещасних випадків;

 

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

 

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого апарату, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

 

- відомості, що розкривають схеми та джерела водо- забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

 

- відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;

 

- координати об’єктів джерел водо забезпечення в місцях водозабору;

 

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів водо забезпечення;

 

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

 

- плани населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

 

а) 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат крім державної;

 

б) 1:100000 у державній системі координат 1942р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які  містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості;

 

- зведені відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, що не становлять державну таємницю.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

до розпорядження голови районної ради

 

від "06" травня 2011 №20

 

 

 

 

 

Примірна форма бланку запиту на інформацію

 

 

 

Голові Мукачівської районної ради

 

І.Михайло

 

 

 

_________________________________________________________________

 

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку)

 

 

 

ЗАПИТ

 

на інформацію

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене за адресою:_____________________________________________________)

 

 

 

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________2011                   ______________________________

 

   (підпис запитувача інформації)